Kwaliteitszorg en certificaten

Voor alle zekerheid

Kwaliteit is een meetbaar begrip. Een begrip dat zich laat meten volgens de standaarden van diverse kwaliteitssystemen. GlobalGAP is er één van. Het is een systeem, ontwikkeld door vertegenwoordigers van een aantal Europese supermarkten. GlobalGAP is opgezet als systeem om de kwaliteit van voedsel in de supermarkten optimaal te waarborgen. Het systeem omschrijft de eisen waar telers en leveranciers van groenten en fruit aan moeten voldoen.

De meeste supermarktorganisaties in Europa ondersteunen GlobalGAP. Een aantal organisaties stelt GlobalGAP-certificering zelfs als eis. Uiteraard mag u van een vooraanstaand bedrijf als Lans verwachten dat we ons aan deze eisen conformeren.
Overigens kent Lans nog andere certificeringen: Planet Proof, Tesco Nurture en Higher Level CBl-BRC (voor het inpakbedrijf Greenpack).

Global G.A.P.

GLOBALG.A.P. is een organisatie binnen de particuliere markt die vrijwillige standaarden vast stelt voor de certificatie van agrarische (inclusief Aquacultuur) producten over de hele wereld.

De standaarden van GLOBALG.A.P. zijn in eerste instantie bedoeld om consumenten te informeren over de productie van de voedingsmiddelen bij agrarische bedrijven waarbij men de vervuilende invloed op het milieu zoveel mogelijk beperkt, het gebruik van chemische middelen vermindert en zich verantwoordelijk opstelt met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers en het welzijn van de dieren.

GLOBALG.A.P. dient als een praktische handleiding voor goede landbouwkundige praktijken (G.A.P/ Good Agricultural Practice) en kan overal ter wereld worden toegepast. De basis bestaat uit een goede samenwerking tussen de agrarische sector en de retailers die gezamenlijk efficiënte certificatiestandaarden en procedures willen opstellen.

De internetsite van GLOBALG.A.P. bevat een uitgebreide database met gegevens voor alle geïnteresseerde partijen: producenten, leveranciers, retailers, journalisten en consumenten. De duidelijke en eenvoudige navigatie van www.globalgap.org/ leidt je door de uitgebreide informatie over de GLOBALG.A.P. standaarden en de bijbehorende modules en applicaties.

Website Global G.A.P.

Grasp, sociale paragraaf in retaileisen

GRASP (GlobalG.A.P. Risk Assesment on Social Practice) is een aanvulling op het huidige GlobalG.A.P. certificaat. De module GRASP beoordeelt of de onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk.

Website Global G.A.P.

Planet Proof

Wat is On the way to PlanetProof?

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to…’).

Het keurmerk kun je tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier.

Wie mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken?

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de PlanetProof criteria voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:

Bodem, landschap & biodiversiteit
Water
Energie
Productie & consumptie
Klimaat
Diergezondheid en -welzijn

Planet Proof

Met Tesco Nurture ben je een gecertificeerd leverancier van Tesco.

Tesco Nurture (TN10) is een norm voor teeltbedrijven van groenten, fruit en akkerbouwproducten. Het voldoen aan deze norm is een voorwaarde om aan Tesco te mogen leveren. De norm is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat uitsluitend topkwaliteit in de schappen komt te liggen, afkomstig van telers die produceren op een milieu verantwoorde wijze, met inachtneming van de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Wat houdt het in? Als teler dien je aan te tonen dat de werkwijze conform de eisen van Tesco Nurture is. Enkele voorwaarden uit de norm zijn:

  • Alle potentiële milieu verontreinigende stoffen in de voedselketen moeten worden vastgesteld en gereduceerd. Alleen stoffen of producten waarbij het milieu en de menselijke gezondheid geen risico lopen zijn toegestaan in gebruik.
  • Energiebesparing en hergebruik. Dit moedigt aan tot nog efficiënter gebruik van water en energie. Energieplannen dienen het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te stimuleren en hergebruik van grondstoffen.
  • Risico’s voor de gezondheid van medewerkers worden geïdentificeerd en waar mogelijk gereduceerd. Het doel is het voorkomen van ongevallen en gezondheidsproblemen.
  • Teeltbedrijven worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke certificerende instelling. Is de werkwijze in overeenstemming met de norm, dan ontvangt het bedrijf een certificaat. Om continue verbetering aan te moedigen zijn er 3 niveaus van certificeren.

Afhankelijk van de score tijdens de audit wordt het bedrijf gecertificeerd op het niveau brons, zilver of goud.

Website Tesco Nurture

British Retail Consortium (BRC)

Het verpakkingsbedrijf Greenpack, waar de producten van Lans worden kleinverpakt voor onze klant(en) en in elke gewenste verpakking is volledig BRC gecertificeerd. Hieronder staat uitgelegd wat dit inhoudt.

De British Retail Consortium (BRC) is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers en omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen. De BRC vereist dat een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem opgenomen zijn (Goede Hygiëne Praktijk vereisten).

Het BRC-schema bestaat uit een inspection protocol en een technical standard. Het inspection protocol is bedoeld voor inspecterende instellingen. De technical standard, een uitgebreide checklist, is waar het voor leveranciers van levensmiddelen om draait.

Er zijn twee niveaus waarop een leverancier zijn BRC-technical standard kan invullen: de BRC Foundation Level (basis-eisen) en de BRC Higher Level (aanvullende eisen). Daarnaast wordt een aantal Recommendations on good practice (aanbevelingen) gegeven. Tijdens de beoordeling wordt gekeken naar elk van deze niveau’s, maar minimaal dient het bedrijf te voldoen aan de foundation level. Het is de bedoeling dat het bedrijf zich steeds verder ontwikkelt, zodat op den duur voldaan wordt aan het hoogste niveau.

Met een BRC-certificaat voldoet een producent in principe in één keer aan alle eisen die de Britse supermarkten stellen. Omdat dit voor producent en afnemer kostenbesparend werkt is het BRC-certificaat breed gewaardeerd. Inmiddels heeft de Europese Retail Organisatie (CIES) de standaard erkend.

Inhoudelijk is de BRC-norm te vergelijken met de Toetsingscriteria van het Centraal College van Deskundigen HACCP, maar dan aangevuld met concrete eisen t.a.v. bedrijfsinrichting, hygiënisch werken, persoonlijke hygiëne, etc.

In Nederland heeft het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) de CBL-BRC-code ontwikkeld. De CBL-BRC-code vereist de toepassing van HACCP, een gedocumenteerd kwaliteitssysteem en de beheersing van het product, het proces, het personeel en de normen voor de fabrieksomgeving. De CBL-BRC-code voorziet in een certificaat, dat wordt uitgereikt op twee niveau’s, foundation level en higher level.

Website BRC

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven S-BB

Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven is ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB.

Voor leren in de praktijk is er…

één organisatie die alle leerbedrijven erkent
één contactpersoon voor leerbedrijf en school
één website voor stages en leerbanen
en één Servicedesk voor al uw vragen
SBB zorgt voor

goede samenwerking tussen school en het leerbedrijf in de regio
voldoende en goede leerbedrijven
aandacht voor de belangen van sectoren
En u heeft persoonlijk contact met uw adviseur praktijkleren

Op deze manier zorgt SBB er samen met u voor dat beroepsonderwijs optimaal aansluit op de praktijk. Zo krijgen studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en het bedrijfsleven de vakmensen die ze nodig hebben.

SBB. Leren in de praktijk

S-BB S-BB film

Tracking and Tracing

Door diverse investeringen op de productiebedrijven en op het eigen inpakstation is er gezorgd voor de optimale mogelijkheden voor Tracking en Tracing. Zo wordt bij de oogst het fust al gecodeerd om bij eventuele problemen de oorzaak snel en efficïent te kunnen opsporen.