Doelstelling CO2-emissie

Doelstelling CO2-emissie Glastuinbouw op koers

De geprognosticeerde CO2-emissie voor de glastuinbouw in 2020 is 4,2 tot 4,4 Mton en is daarmee lager dan de afgesproken 6,2 Mton CO2-emissieruimte in het convenant tussen overheid en sector. Verminderde elektriciteitsverkoop door de sector en verdere krimp van het areaal zijn de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research, uitgevoerd op verzoek van de convenantspartijen.

Er zijn drie varianten voor de CO2-emissie in 2020 onderzocht: een variant met een hoge economische groei, een met een lage economische groei en een variant daartussenin. Uitgangspunt was dat de stimuleringsmaatregelen en activiteiten van het programma Kas als Energiebron overeenkomstig zullen zijn aan voorafgaande jaren.

In de midden variant is als resultaat 4,30 Mton geprognosticeerd. De daling van de CO2-emissie wordt in deze variant veroorzaakt door de factoren: minder verkoop elektriciteit (-37%), krimp van het areaal (-25%), meer inkoop elektriciteit (-16%), meer duurzame energie (-14%), vermindering van het energiegebruik per m2 kas (-9%) en minder inkoop warmte (+1%).

Tussen het resultaat van de drie afzonderlijke varianten blijkt weinig verschil te zitten. Dit komt doordat de afzonderlijke invloedsfactoren elkaar per variant compenseren. Zo is er bijvoorbeeld bij de variant met hogere economische groei meer vraag naar glastuinbouwproducten en krimpt het areaal minder, is de daling van de verkoop van elektriciteit minder groot, is de toename van de inkoop van elektriciteit groter, en is de toename van duurzame energie groter. Door de eerste twee effecten daalt de CO2-emissie minder en door de laatste twee meer in vergelijking met de lage variant.

Ondergrens convenant
In het convenant is afgesproken dat indien de CO2-emissie in 2020 onder de 5,7 Mton uitkomt en dit wordt veroorzaakt door krimp van het areaal en verminderde verkoop elektriciteit, in gezamenlijk overleg tussen overheid en sectoren wordt gekeken of de doelstelling moet worden aangepast. Uit de prognose blijkt dat de CO2-emisie onder de 5,7 Mton uitkomt. Ook als alleen de factoren krimp areaal en minder verkoop elektriciteit in beschouwing worden genomen zal dat het geval zijn.

Elektriciteitsbalans
De elektriciteitsbalans – productie, consumptie, inkoop en verkoop - van de glastuinbouw verandert richting 2020. Het gebruik van groeilicht neemt verder toe, waardoor de elektriciteitsconsumptie toeneemt. Door vooral de verslechterde spark spread, zijnde het saldo van opbrengstprijs voor de verkoop van elektriciteit minus de aankoopprijs voor het aardgas, neemt de gebruiksduur en het totaal vermogen van de warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw af. Hierdoor verminderd de elektriciteitsproductie. Deze ontwikkelingen leiden tot een afname van de verkoop en een toename van de inkoop van elektriciteit. In 2020 is de glastuinbouw bij alle varianten naar verwachting geen netto-elektriciteitsleverancier meer.