Growing location

Bathpolderdwarsweg

Contacts

Operational Manager Zeeland: Edwin Zweedijk
E-mail: e.zweedijk@lans.nl 
Phone: +31 613431617

Labour Manager: Pieter Harms
E-mail: p.harms@lans.nl 
Phone: +31 683840504

Cultivation Manager: Attila Hodor
E-mail: a.hodor@lans.nl 
Phone: +31 687265461

Technical Department: Edwin Zweedijk
E-mail: e.zweedijk@lans.nl 
Phone: +31 613431617